foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

pondělí, 10 duben 2017 09:49

Spádová oblast MŠ

Spádová oblast MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚČÍN II, RIEGROVA 454/12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ RIEGROVA A POHRANIČNÍ:

 

1. část města Děčín XIII - Loubí

2. díly částí města Děčín I - děčín a Děčín II - Nové Město vymezené ulicemi nebo jejich částmi: Anenská, Bočná, Boženy Němcové, Březinova, Čsl. armády, Douhá jízda, Dobrovského, Duchcovská, Elišky krásnohorské od křitovatky s ulicí Riegrova ke křižovatce s ulicí Kamenická, Fugnerova, hálkova, Horská, hrnčířská, Hudečkova, Kamenicá od Náměstí Svobody ke křitovatce s ulicí Horská a levá strana ulice Kamenická od křižovatky s ulicí Horská ke křitovatce s ulicí Lipová, karla Čapka, Kaštanová, Komenského náměstí, Křížová, Labská, Lázeňská, Lodní, Loubská, Maroldova, Masarykovo náměstí, Masná, Myslbekova, Náměstí Svobody, Nároží, Nedbalova od křižovatky s ulicí Elišky Krásnohorské ke křitovatce s ulicí Riegrova, nerudova, Plavební, pohraniční, Průběžná, Průchod, Radniční, pravá strana ulice Riegrova od křitovatsky s ulicí Anenská ke křižovatce s ulicí Elišky Krásnohorské a celá ulice Riegrova od křitovatky s ulicí Elišky Krásnohorské k domu číslo popisné 456/54, Řetězová, Sládkova, Smetanovo nábřeží, Stavební, Tyršova, U Plovárny, Újezd, Zámecká, Zámecké náměstí, Zámek, 2. polské armády, 17. listopadu a 28. října.

  • STANOVENÁ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
  • Dle § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Děti mladší věku 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.

  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

  • Při příjímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií.

Přednostně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijaty:

  1. děti, které do 31. 08. 2017 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),

 2. děti, které do 31. 08. 2017 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),

 3. děti, které do 31. 08. 2017 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),

 4. děti, které do 31. 08. 2017 dosáhly věku 4 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),

 5. děti starší věku 3 let (od nejstarších po nejmladší), které mají již v mateřské škole přijaty sourozence a tito sourozenci ji budou navštěvovat i po 01. 09. 2017,

6. ostatní děti podle vědu od nejstarších po nejmladší

pondělí, 10 duben 2017 08:26

ZÁPIS 2017/2018

Zápis pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 13.05.2017 od 09.00 do 13.00 hodin. Zápis bude probíhat na adrese: MŠ Riegrova 454/12, Děčín II, a to i pro pracoviště MŠ Pohraniční.

Rodiče k zápisu přinesou: občanský průkaz, rodný list dítěte, cizinci předloží potvrzení o povolení k trvalému pobytu na dobu delší než 90 dnů.

Žádost: formulář si můžete vyzvednout v kancelářích MŠ (Riegrova a Pohraniční), na OŠK (odbor školství a kultury), nebo stáhnout na webových sránkách Magistrátu Děčín v sekci "školství a vzdělávání". Žádost je možno vyplnit i přímo v MŠ v den konání zápisu.

Kritéria přijímání a spádová oblast MŠ bude uveřejněna zvlášť!!!!!!

 

TĚŠÍME SE NA VÁS !!!

 

 

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.