foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

V Č E L I Č K Y 

Třídní učitelky: Bc. Kamila Ulbrichtová a Eva Votápková 

 

 -     obě s dlouholetou praxí (30 let a více) v MŠ

 -     p. uč. Kamila - SPgŠ v Ústí n/L se zaměřením Hv, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - bakalářské studium Učitelství pro MŠ – specializace v pedagogice, dále hudební vzdělání (zpěv, hra na klavír – dokončených 7 let na LŠU ), semináře a další aktivity a zkušenosti (3 roky pohyb. – dramatický kroužek u J. Jirušové…), scénáře, režie dět.představení…, jako moderátorka v Rádiu Děčín  r. 1992-2005 (současně i s prací učitelky v MŠ), v současnosti i nadále moderování dětských, kulturních, společenských i sportovních akcí a namlouvání reportáží…, v r. 2015 absolvovala projekt „Stáž v anglické jazykové MŠ“ v Liberci, kurz vzdělávacího programu "Začít spolu", účastna státní konference pedagogů "Jak být šťastný učitel" a průběžně spousty dalších vzdělávacích seminářů

 -    p. uč. Eva – SPgŠ v Ústí n/L se zaměřením Tv, s hudebním vzděláním (hra na klavír), cvičitelská činnost, semináře a další aktivity, v r. 2015 držitelka certifikátu z Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně v projektu „Technikou do nitra člověka", stáž v mateřských školách v německém Aachenu a průběžně spousty dalších vzdělávacích seminářů

    

Motto třídy: " Naše včelí partička, jsme hned samá písnička …"

 Zaměření třídy: HUDEBNĚ – DRAMATICKÉ A POHYBOVÉ

   Mateřská škola jako výchovně vzdělávací instituce doplňuje rodinu a rozšiřuje dětské zkušenosti.

 

U dětí se snažíme o jejich všestranný rozvoj po stránce fyzické, psychické i sociální, v souladu s jejich věkovými i individuálními zvláštnostmi. Mimo jiné rozvíjíme:

rytmické a hudební vnímání – sluchový rozvoj

poznatky o hudbě (Orffův instrumentář – doprovod rytmickými a melodickými nástroji)

hlasovou výchovu (dechová, hlasová a artikulační složka)

poslechové činnosti

pohybové činnosti, hry, pohybovou improvizaci, tanec, dramatizaci, rozvoj kreativity

správné držení těla

schopnost komunikace a dorozumívání se

paměť a představivost

sebedůvěru

schopnost dětí prosazovat se v kolektivu

 

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě využíváme…"

(Pythagoras)

 

Při práci s dětmi využíváme těchto pedagogických principů (dle V. Jůvy):

principu cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, trvalosti, přiměřenosti, emocionálnosti a jednotnosti výchovného působení

V naší třídě se snažíme vytvářet během dne pohodovou atmosféru, jak pro děti (2-7 let), tak i pro jejich rodiče… Přestože jsme zaměřeni spíše směrem hudebně – dramaticky pohybovým, dětem nabízíme i propojení všech ostatních činností, které se podílejí na rozvoji všestranně rozvinuté a spokojené osobnosti… Prvořadou důležitou kategorií je pak u nás HRA DĚTÍ, která má své nezastupitelné místo…

 

 

online zapis

KALENDÁŘ VČELIČKY

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.