foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

V Č E L I Č K Y 

Třídní učitelky: Bc. Kamila Ulbrichtová a Eva Votápková 

 -     obě s dlouholetou praxí (30 let a více) v MŠ, a to i s vlastními, již dospělými dětmi :)

 

 -     p. uč. Kamila - SPgŠ v Ústí n/L se zaměřením na Hv, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - bakalářské studium Učitelství pro MŠ – specializace v pedagogice, dále hudební vzdělání (zpěv, hra na klavír – dokončených 7 let na LŠU), další aktivity a zkušenosti (3 roky pohyb. – dramatický kroužek u J. Jirušové…), scénáře, režie dět.představení…, jako moderátorka v Rádiu Děčín  r. 1992-2005 (současně i s prací učitelky v MŠ), do současnosti moderování dětských, kulturních, společenských i sportovních akcí a namlouvání videoreportáží…. V pedagogickém působení na MŠ Riegrova v roce 2001 absolvovala v Praze v rámci vzděl. změn seminář "Metodická pomoc pedagogům při realizaci Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na několik let se stala moderátorkou a členkou organizačního týmu Festivalu děčínských mateřských škol "ZVONEČEK", do současnosti vytváření dětských představení, pěvecká vystoupení s dětmi na charitativních akcích v Děč. knihovně, spolupráce s Domovem pro seniory, moderování a organizace velkých školních akcí (Zahradní slavnosti, Rozsvicení vánočního stromu, Plesy MŠ), v r. 2015 absolvovala projekt „Stáž v anglické jazykové MŠ“ v Liberci, absolvovala vzdělávací projekt "Začít spolu" v Praze a vlastní zlatý certifikát "UČITELKA ZAČÍT SPOLU", účastna státní konference pedagogů "Jak být šťastný učitel" v Praze, pedagogické konference v Regensburgu... a průběžně se i po léta účastnila spousty dalších rozličných vzdělávacích seminářů

 

 -    p. uč. Eva – SPgŠ v Ústí n/L se zaměřením na Tv, s hudebním

vzděláním (hra na klavír), dříve cvičitelská gymnastická činnost (spolu s manželi Rejnartovými) a další aktivity, několik let členkou organizačního týmu Festivalu děčínských mateřských škol "ZVONEČEK", v r. 2015 držitelka certifikátu z Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně v projektu „Technikou do nitra člověka", stáž v mateřských školách v německém Aachenu... a průběžně se i po léta účastnila spousty dalších vzdělávacích seminářů, spolupráce s Domovem pro seniory, spolupráce s BK ARMEX Děčín, školní olympiáda

 

  Motto třídy: " Naše včelí partička, jsme hned samá písnička …"

 

Zaměření třídy: VŠEOBECNÉ, s prvky "ZAČÍT SPOLU", přes to často využíváme jako nástroj vzdělávání... i hudbu a dramatizaci.

MATEŘSKÁ ŠKOLA je VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ INSTITUCÍ, doplňuje rodinu a rozšiřuje dětské zkušenosti.

Jako jediné v naší mateřské škole můžeme říci, že spolu "ŠŤASTNĚ POLETUJEME" již celých 20 let jako UČITELKY A KOLEGYNĚ v naší VČELIČKOVÉ TŘÍDĚ. PŘESTOŽE JSME KAŽDÁ JINÁ, VZÁJEMNĚ SE DOPLŃUJEME, KOMUNIKUJEME, CTÍME A DŮVĚŘUJEME SI. TO JE ZÁKLAD K CELKOVÉ POHODOVÉ ATMOSFÉŘE VE TŘÍDĚ.

 

V naší heterogenní třídě "VČELIČKY" se u dětí snažíme o jejich všestranný rozvoj po stránce fyzické, psychické i sociální, v souladu s jejich věkovými i individuálními zvláštnostmi, s důrazem na samostatnost, individualizaci a prosociální chování. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "ZAČÍT SPOLU" nabízí respektující a bezpečný prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení, stejně, jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Vyučující nabízí různé typy činnosti a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce. Podnětné učební prostředí třídy tvoří CENTRA AKTIVIT, která podněcují ke hře, nabízejí možnost volby a rozvíjí klíčové kompetence.

 

 

Mimo jiné rozvíjíme:

 

samoobslužné činnosti

vzájemnou podporu a spolupráci 

kreativitu

přirozené učení

řeč

schopnost komunikace a dorozumívání se

procvičujeme motoriku jazyka a rtů

hlasovou výchovu (dechová, hlasová a artikulační složka)

rytmické a hudební vnímání – sluchový rozvoj

dramatizaci

poslechové činnosti

hrubou motoriku

pohybové činnosti, hry, pohybovou improvizaci, tanec

správné držení těla

jemnou motoriku (pracovní i výtvarné činnosti)

sebevyjádření

myšlení 

matematické myšlení

paměť a představivost

fantazii

sebedůvěru

digitalizaci

enviromentální povědomí

schopnost dětí prosazovat se v kolektivu

povědomí o sounáležitosti se světem

 

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě využíváme…"

(Pythagoras)

 

Při práci s dětmi využíváme těchto pedagogických principů (dle V. Jůvy):

principu cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, trvalosti, přiměřenosti, emocionálnosti a jednotnosti výchovného působení

 

 

V naší třídě se snažíme vytvářet během dne pohodovou atmosféru, jak pro děti (2-7 let), tak i pro jejich rodiče… Přestože jsme zaměřeni spíše směrem hudebně – dramaticky pohybovým, dětem nabízíme i propojení všech ostatních činností, které se podílejí na rozvoji spokojené osobnosti… Prvořadou důležitou kategorií je pak u nás HRA DĚTÍ, která má své nezastupitelné místo…

"VČELIČKY" MAJÍ SVOU FB SKUPINU, KDE NABÍZÍME PREZENTACI NAŠÍ TŘÍDY.

DĚKUJEME, ŽE SE K NÁM RÁDI VRACÍTE...

 

online zapis

KALENDÁŘ VČELIČKY

Žádné události

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.