foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

Ž E L V I Č K Y        

Třídní učitelky:   Bc. Vlasta Adamčíková a Michaela Turpišová

                       Asistentka pedagoga: Petra Poláková 

 

Motto třídy:               „Jestliže neumíš, naučíme Tě,

                                  jestliže nemůžeš, pomůžeme Ti,

                               když si tu s námi, jsme tu pro Tebe.“  

   

Zaměření třídy:

Naše třída se jmenuje „ Želvičky“, nachází se v 1. patře prvního pavilonu naší MŠ. Od školního roku 2022/23 pracujeme v programu ZAČÍT SPOLU.

 

Náš třídní vzdělávací program se jmenuje

      "Želvička a krteček objevují svět"

Hlavní priority jsou: 

·      Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, u dětí se zdravotním postižením pracujeme podle IP.

·      Podporujeme osvojování dovedností podle individuálních možností a schopností jednotlivých dětí, a to ve spolupráci s rodinou a odborníky (logoped, dětský lékař, psycholog, apod.).

·      Vzhledem k rozdílné individualitě dětí je obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí velmi rozdílný. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.

·      Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.

·      Podporujeme vlastní prožitek – motivace pro rozvoj poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání.

·      Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.

·      Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme děti k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti.

·      Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Samozřejmostí je zachování patřičné mlčenlivosti o osobních údajích

dětí i rodině.

 

V naší třídě nabízíme logopedickou péči zaměřenou na rozvíjení:  

·     komunikačních a dorozumívacích dovedností, správné výslovnosti 

·     sluchového a zrakového vnímání 

·     pravo- levé a prostorové orientace 

·     hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky

·     propojení mluveného slova — pohybu — hudby — grafického vzoru.

 

 

 

Logopedická péče probíhá každý den. Nejedná se pouze o individuální výuku, ale péče logopedky prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem (podpora správného dýchání, metody komentování při různých činnostech, rytmizace při hudebních činnostech, reakce na pokyny a stimulace k navození komunikace apod.).  

U dětí s poruchami autistického spektra využíváme při práci metodu strukturovaného učení zaměřenou na rozvoj komunikačních schopností. Využíváme tedy strukturalizace, vizualizace a individualizace nácviku, úkolů a postupů. U dětí s PAS, které nepoužívají mluvenou řeč, logopedka využívá alternativní a augmentativní komunikace, především komunikace pomocí předmětu, fotografie, obrázku, znakové řeči. U dětí s kombinovaným posti- žením závisí logopedická intervence na stupni postižení.

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ ŽELVIČKY

Žádné události

online zapis

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.